جدید ترین اخبار

آرشیو تگها: "قلعه لیسار"

قلعه لیسار

قلعه ” صلصال” واقع در لیسار تالش از دو قسمت تشکیل شده است. نخست بخش خارجی که محوطه نسبتاً وسیعی را در بر میگرفته و توسط دیوار ستبری از زمینهای اطراف جدا می شده، از این دیوار خارجی که از ...

ادامه متن »