جدید ترین اخبار

آبشار ویسادار

ویسادار به معنی «سایه درخت بید» است که در ۱۶ کیلومتری شهر پره سر در شهرستان رضوانشهر واقع شده و هم‌چون نگینی در دل جنگل‌های زیبایی این منطقه می‌درخشد این آبشار زیباترین آبشارهای ایران و سومین آبشار مرتفع استان گیلان است.

visadar

ابهت این پدیده طبیعی برای هر بیننده جالب و جذاب است به‌ویژه وقتی از پائین به این آبشار نگریسته می‌شود با ابهت و زیبایی صد برابر آبشار ویسادار مواجه می‌شوید، صدای ریزش آب از ارتفاع حدود ۲۰ متری و نیم دایره‌ای که آب در دل سنگ و صخره برای رسیدن به دریا ایجاد می‌کند، دیدنی است.

صدای پرندگان و شرشر آب و نور خورشید که از لابه‌لای شاخ و برگ درختان به زمین می‌تابد، منظره‌ای فوق‌العاده به وجود آورده که کم‌نظیر است. البته زیبایی‌های این پدیده طبیعی آنقدر زیاد است که نمی‌توان وصفش کرد و به قولی آبشار ویسادار را باید دید، نه این‌که راجع به آن نوشت.

visadar3

با این وصف زیبایی‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان گیلان به حدی است که نه با نوشتن قابل توصیف است و نه با دیدن چون طبیعت به گیلان چنان جاذبه‌ای داده که حتی دیدن تعداد کمی از این جاذبه‌ها در سال‌های متوالی برای جهانگردان و ایرانگردان امکانپذیر نیست.

ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ، آﺑﺸﺎر در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮐﻢ‌ﻧﻈﯿﺮ و در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ. آﺑﺸﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی آن ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از روی آن آﺑﺸﺎر در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻃﺮاف آن را ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﺴﺎدار ﺑﮑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ.

آﺑﺸﺎر وﯾﺴﺎدار، ﺟﺎده ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه، ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯿ‌ﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ و ﻣﺤﻮر

دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ‌ﮔﺮدی ﻏﺮب ﮔﯿﻼن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺘﺎز در آن ﭘﯿﺎده ﺷﻮد.

visadar2

درست روبروی آبشار پلی  ساخته شده که با ایستادن  بر  آن تسلط بر آبشار ممکن می شود. نگاه کردن از روی پل به پایین و رودخانه خروشان، ترس و اضطرابی همراه با هیجان در دل ایجاد می کند و هر طبیعت گرد و گردشگری را به وجد می آورد.

visadar1

یک دیدگاه

  1. با سلام

    واقعا از زیباترین آبشارهایی هست که تا به امروز دیدم. کاش بشه یکبار دیگه قسمت بشه برم شمال و اینجا برم.

    از سایت خوبتون ممنونم

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.